De kleine lettertjes - editie 2017

Natuurlijk beseffen wij dat deze pagina voor u als lezer wellicht de minst interessante is. Want wie wil in onze ‘instant society’ nog precies weten wat de achtergronden en grondslagen zijn? Nog maar zelden. Tenminste, zolang alles goed gaat. Een bedrijf dat stijgt, maakt zich niet druk over de criteria. Als een bedrijf daalt, hebben we deze als eerste aan de telefoon. Onze eerste vraag: ‘Heeft u de verantwoording gelezen?’ Juist daarom is onze onderbouwing wel degelijk lezenswaardig. 
 
Stijgen of dalen
De sector is volop in beweging door internationalisering, schaalvergroting, ketenverkorting, professionalisering, fusies en overnames. De (glas)tuinbouwsector is een kennis- en kapitaalintensieve sector geworden. Dat is voor ons reden om de definities, methodiek en beoordelingsgrondslagen steeds aan te passen aan de actuele ontwikkelingen. Ook dit jaar zijn er weer aanpassingen. Hillenraad hanteert voor de beoordeling een multidisciplinair bedrijfskundig model. Het model is gebaseerd op vier pijlers, te weten: een kwalitatieve beoordeling van zes factoren, een kwantitatieve beoordeling van de bedrijfskentallen, de gemiddelde ebitda-groei (CAGR) en als vierde pijler de factor die wordt benoemd als ‘industry footprint’. 

We zien ook dit jaar een stevige competitie, waarbij veel bedrijven het beter doen dan in het voorgaande jaar. Maar als iedereen het beter doet, dan kan je alsnog dalen omdat de bedrijven in jouw deel van de lijst het nog beter doen. Want stijgen of dalen wordt niet alleen bepaald door uw eigen ondernemingsprestaties, maar ook door de bedrijven om u heen. Als enkele bedrijven, die in de vorige editie lager in de lijst stonden, zich sterk verbeterd hebben en meerdere plaatsen stijgen dan kunt uw bedrijf dalen ondanks dat u onderneming op zich beter presteert. Dat kan soms tot verrassingen leiden, maar er zijn nu eenmaal slechts 100 plaatsen te vergeven. 

Open competitie 
De Hillenraad100 is een open competitie voor bedrijven in de kennis- en kapitaalintensieve tuinbouw. We kijken breder dan alleen de glastuinbouwproducten zelf. Het draait om bedrijven uit het totale tuinbouwcluster met een stevige basis in Nederland. De focus ligt op ondernemingen met een sterk internationaal blikveld. Van de ruim 9.000 bedrijven worden een kleine 250 intensief door Hillenraad gevolgd. Wij zoeken naar de meest toonaangevende ondernemingen in de tuinbouwsector. Hillenraad100 is daarmee dé monitor van de ontwikkelingen en de dynamiek in de sector. 

Hillenraad100 en 500+
Sinds vijf jaar maken we onderscheid in ondernemingen in de Hillenraad100 en die van de de 500+ bedrijven, de ‘champions league’. Was voor deze buitencategorie in aanvang alleen het criterium een autonome tuinbouwomzet van 500 miljoen euro bepalend, sinds drie jaar worden ook ondernemingen met meer dan 1.000 medewerkers op de loonlijst in Nederland gepromoveerd naar de buitencategorie. Deze grootbedrijven beoordelen we in de 500+ categorie. 

Onderzoek
De Hillenraad100 wordt volgens een zorgvuldige procedure vastgesteld. Het vertrekpunt van de beoordeling is het onderzoek door de redactie van Hillenraad100 en de adviseurs van Hillenraad Partners. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gecombineerd met reviews door de peer group en een toetsing door het expertcomité. Het is een intensief proces van wikken en wegen. De uiteindelijke notering is de uitkomst van feiten, wetenswaardigheden en de opinie van de experts. Dit maakt de lijst levendig en een tikkeltje eigenzinnig.

Clustermodel
De kracht van de tuinbouwsector ligt in de volledigheid van het cluster. Een compleet cluster is zelfscheppend. Daarom staan in de lijst bedrijven uit de zeven hoofdcategorieën: uitgangsmateriaal, toelevering, teelt, bewerking, verkooporganisatie, handel en dienstverlening. De ondernemingen worden beoordeeld op intrinsieke en vergelijkbare kenmerken. Daarnaast worden verschillende wegings- en correctiefactoren toegepast, afhankelijk van de positie in de keten. Op deze manier komen alle schakels en segmenten in de tuinbouwketen gelijkwaardig aan bod. Het aantal beschikbare plaatsen per categorie en per segment is beperkt omdat de lijst een afspiegeling wil zijn van de hele sector. Daarnaast kijken we naar de perspectieven van de markt waarin een categorie van bedrijven gezamenlijk actief is. Bedrijven in een moeilijke markt kunnen tijdelijk relatief lager gewaardeerd zijn, net als bij de beurskoersen van beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Toelatingscriteria
De criteria voor toelating van bedrijven zijn: 
 • Een stevige positie met herkenbare, toonaangevende activiteiten in de kennis- en kapitaalintensieve tuinbouwsector in Nederland; 
 • De ondernemingen/entiteiten zijn in Nederland gevestigd en rapporteren de omzet in Nederland;
 • De tuinbouwactiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van de totale bedrijfsactiviteiten; de omzet die voor het tuinbouwcluster relevant is wordt met een kwalificatie H100-Q aangeduid in de lijst;
 • De onderneming of haar rechtsvoorgangers zijn minimaal vijf jaar actief in de branche;
 • De beoordeling vindt plaats op basis van gerelateerde groepsactiviteiten. Zusterbedrijven of dochterondernemingen komen niet in aanmerking voor een aparte notering;
 • Branche- en vakorganisaties of generieke dienstverleners zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants, uitzendbureaus en transportbedrijven zijn uitgesloten van deelname
 • Bedrijven met enkele verliesjaren op rij kunnen zich alleen in bijzondere gevallen handhaven in de lijst. 
Beoordelingscriteria
Hillenraad hanteert een multidisciplinair bedrijfskundig model voor de analyse ten behoeve van de ranking. Het model is gebaseerd op de eerder genoemde vier pijlers: 
 • kwalitatieve beoordeling van zes factoren, een kwantitatieve beoordeling van de bedrijfskentallen, de gemiddelde ebitda-groei (CAGR) en als vierde pijler de factor die wordt benoemd als ‘industry footprint’. De kwalitatieve beoordeling is gebaseerd op een beoordeling door Hillenraad zelf aangevuld met de resultaten van de nieuwe peergroup. Het gaat bij om zes elementen: strategie en visie, groeipotentie, innovatiekracht, professionaliteit van de organisatie, duurzaamheid en de prestaties van de onderneming in brede zin.  
 • De gemiddelde ebitda-groei (CAGR) is gerekend over de laatste 3 jaar, tenzij er getallen of inzichten ontbraken, dan is een tweejarige CAGR berekend. De CAGR werkt voortschrijdend en wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de meest actuele cijfers
 • Bij de bedrijfskentallen gaat het om de ratio’s en trendontwikkeling in de tijd. Als er in de beoordeling een trend omhoog of omlaag gaat, vertaalt dat zich in een groen, oranje of rood signaal. Echter een daling kan ook voortkomen uit het ontbreken van volledige informatie, waardoor een bedrijf punten laat liggen in de beoordeling. 
 • De ‘industry footprint’ geeft de aard, omvang en positie in de keten weer van de onderneming, het is een maat voor impact in de sector gerelateerd aan de positie in de keten. 
Bronnen en actualiteit
Hillenraad100 baseert zich op openbaar toegankelijke bronnen, persberichten en uiteraard de informatie die de bedrijven zelf op verzoek aan ons toezenden. Vrijwel alle bedrijven leverden gedetailleerde informatie aan. Dat maakt dat wij een beter beeld kunnen vormen van de onderneming. Ondernemingen die zelf geen informatie aanleverden, kunnen daarom in de beoordeling enigszins ondergewaardeerd zijn. De notering vloeit voort uit onder andere de meest recente beschikbare financiële resultaten, in de meeste gevallen is dit de jaarrekening van 2016 of soms 2015. Kwalitatieve ontwikkelingen in de loop van 2017 zijn meegenomen tot medio augustus, daarna sluit de redactie. Gebeurtenissen van na die datum zijn niet meer meegenomen. Gezien de snelle ontwikkelingen in de sector kan dit ook voor ons soms leiden tot verrassingen op de datum van finale bekendmaking, zeker in geval van fusies en overnames. 

Tot slot
Ons doel is de sectordynamiek te monitoren en ondernemerschap in de tuinbouw in een positief daglicht te stellen. De leidende factor in de beoordeling is de overall toonaangevendheid voor de sector. We willen díe bedrijven in de lijst te hebben die een sterke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezonde, competitieve tuinbouwsector.
Heeft u na het lezen van deze verantwoording toch nog vragen dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen. We zijn graag bereid tot  nadere toelichting.